Železná studnička

slider1 slider2 slider3
Projekt - oživenie Železnej studničky - Labutia tančiareň
Projekt landing

Ako sme našich čitateľov informovali už v predchádzajúcich číslach Hlasu Nového mesta, problematike a celkovej revitalizácii Železnej studničky sa budeme venovať aj v nasledujúcom období. Cieľom aktivít poslancov Hlavného mesta a mestskej časti Bratislava – Nové mesto je pre verejnosť zabezpečiť rekonštruovanie, rekultivovanie a revitalizovanie navštevovaného lesoparku a areálu Železnej studničky, pre potreby každodennej a víkendovej rekreácie, pre všetky vekové kategórie a skupiny obyvateľov - od sviatočných návštevníkov, po trampské skupiny, cyklistov, rybárov, atď..

Pripomeňme si, že Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo v júli 2014 obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností - pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - Rotunda“ v území Hornej Mlynskej doliny a to bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe opakovanej súťaže sa v októbri 2014 úspešným nájomcom, s ktorým bola uzatvorená 25 ročná zmluva o nájme stala spoločnosť Orava – stav spol. s r.o.. Výška nájomného bola stanovená symbolicky vo výške 1,00 eur za m2, za vyše 5000 metrov štvorcových parciel. Spoločnosť musí do areálu vložiť výlučne svoje prostriedky. Projekt je takto nastavený bez ďalšej (akejkoľvek) finančnej účasti mesta, bez grantov a dotácií.

V sobotu 13. decembra 2014 sa zo strany uchádzača uskutočnila verejná prezentácia s občianskou verejnosťou, kde boli predstavené návrhy s priebehom obnovy bratislavskej Železnej studničky. Zo strany spoločnosti boli prezentované výsledky ich pohľadu prípravy prác, pri zásade rešpektovania lokality ako historicky najvýznamnejšej rekreačno-oddychovej oblasti malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku. Komplex Železnej studničky je totiž charakteristický solitérnou zástavbou technických a kultúrno-historických objektov s kultúrno-historickými hodnotami v prírodnom prostredí Malých Karpát. Pracovníčka spoločnosti p. Hlinová tlmočila, že s prvými prácami by chceli začať už v januári 2015.

Uvedenej prezentácie sa zúčastnili poslanci mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Ing. Libor Gašpierik a JUDr. Tomáš Korček, kde by sme Vám chceli priblížiť konkrétnejší rozsah pripravovaného zámeru revitalizácie Železnej studničky.

Ako limitujúcim regulatívom pre rozvoj predmetného územia je spracovaná Urbanistická štúdia Malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku. Obstarávateľom bolo Hlavné mesto SR Bratislava a spracovateľom spoločnosť AUREX, s.r.o. Uvedená štúdia bola odsúhlasená akoprehlbujúci územnoplánovací podklad pre záujmové územie na zonálnej úrovni Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy č. 667/2009 zo dňa 2.4.2009. Víťazná spoločnosť sa musí pri zhodnotení územia riadiť najmä týmto územno – plánovacím dokumentom. Ďalšie regule pri výstavbe boli určené Pamiatkovým ústavom SR a zmluvnými podmienkami, ktoré boli dané zo strany Hlavného mesta, resp. budú stanovené stavebným úradom zo strany starostu R. Kusého mč BNM.

divider

Spoločnosť Orava – stav bola zaviazaná, že zo súčasných parciel asanuje existujúce stavby, rozbité, provizórne a nefunkčné búdy, ktoré hýzdia toto hodnotné rekreačné územie Bratislavčanov. Ako jednou z ďalších podmienok bola zachovanie a oprava sakrálnej stavby „Rotunda“ a jej zapojenie do celkového riešenia územia. Architektúru objektov a urbanistickú štruktúru areálu musí zosúladiť s architektúrou Labutieho pavilónika," Rotundy a historického centrálneho tanečného parketu obkoleseného stromami.

Práve tieto zásadné výzvy v areáli Železnej studničky:

• zrekonštruovať schody a kamenný základ Labutieho pavilóniku,
• vybudovať nový objekt záhradnej reštaurácie s vonkajšími terasami a umiestniť ho približne na mieste pôvodnej historickej reštaurácie (Kúpeľný dom). Architektúra objektu musí niesť znaky reminiscencie na pôvodný objekt kúpeľného domu, musí byť štýlovo zladená s objektom Labutieho pavilónika a s kapacitou cca 80 stoličiek (40 vnútri, 40 vonku),
• zrekonštruovať "Rotundu" v areáli Železnej studničky,
• vybudovať západne od objektu záhradnej reštaurácie záhradný drevený pavilón, na murovanom základe (Labutí pavilónik) na pôvodnom mieste, v pôvodnom architektonickom vzhľade s funkciou stravovania a kultúrno-spoločenskou funkciou. Oddychový pavilón so šikmou strechou, bude niesť funkčnosť pre občerstvenie libressa s cca 50 stoličkami (bufetový pultu), a malých školení, prezentácií pre deti, školy a škôlky, sa stali úlohou dňa víťaza súťaže a ktoré prezentovali prvý krát laickej občianskej verejnosti.

LABUTÍ PAVILÓN

navrh 1 navrh 2


podorys

Pohľad z predu

Pohľad východný

Pohľad južný

Uchádzač v rámci zadania revitalizácie územia dostal však aj rad ďalších povinností, ktoré musí zabezpečiť pre návštevníkov:

• zakomponovať úpravu voľných plôch v areáli ako oddychové plochy so sedeniami, terasami, sadovými úpravami a malými detskými ihriskami,
• v areáli Železnej studničky umiestniť stojany na bicykle,
• na východnej strane areálu Železnej studničky vybudovať chodník – paralelne s Cestou mládeže, v areáli Železnej studničky umiestniť vhodné reminiscenčné prvky pripomínajúce návštevníkom históriu Železnej studničky
, vybudovať tanečný parket so stromami v strede areálu, drevené pavilóny s ohniskami v trampskej časti areálu, • v západnej časti areálu zriadiť ohradu pre zvieratá, dobudovať hygienické zariadenia, ... a mnoho ďalších.

V rámci využitia areálu, okrem poskytovania reštauračných a občerstvovacích služieb pre návštevníkov a peších turistov, bicyklistov, korčuliarov, bežcov p. Hlinová očakáva, že bude slúžiť aj na účely prednášok pre žiakov, firemné prezentácie, škôlky/školy v prírode, pre účely realizácie kultúrnych podujatí, výstav, alebo rozličných kultúrnych a spoločenských prezentácií.

last images

Ako veľký úspech súčasný investor považuje skutočnosť, že sa mu podarilo bádateľskou činnosťou a s výraznou prajnou a aktívnou pomocou od občanov dopátrať k pôvodným fotografiám a plánom objektov. Počas obnovy Železnej studničky sa bude môcť rekonštrukcia takto realizovať v čo najväčšej miere podľa pôvodného plánu a veľkostí objektov. P. Hlinová uvádza, že pri koncipovaní projekt a najmä pri projektovaní novej záhradnej reštaurácie sa inšpirovali a bude sa niesť ako architektonický koncipovaná pocta Dušanovi Jurkovičovi, ktorý pôsobil v Bratislave. P. Dušan Samuel Jurkovič bol jeden z najvýznamnejších slovenských architektov 19. storočia, ktorý bol výrazným predstaviteľom secesnej architektúry, vytvoril nespočetne veľa osobitých projektov a pri svojej tvorbe bol práve výrazne ovplivnený ľudovou architektúrou.

Pri uvedených prácach rekonštrukcie sa ukazuje, ako aj vyplýva z diskusie s verejnosťou, že občania budú veľmi dôsledne bdieť na zachovaní prírodného areálu, bez akéhokoľvek ďalšieho zvýšenia intenzity dopravy (pripúšťa sa elektro vláčik pre návštevníkov, deti). Ako jednou z problematických oblastí je rovnako riešenie pripojenie sietí bez záťaže a negatívnych vplyvov na životné prostredie (pripojenie pitnej vody, kanalizácia, a pod..). Sú to výzvy, ktoré musí uchádzač ešte dodatočne zvládnuť s projektantmi, ochranármi, ako aj orgánmi, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé oblasti výstavby.

Spoločnosť Orava – stav sa zaviazala, že uvedené stavebné práce zrealizuje maximálne počas prvých 30 mesiacov nájmu. Pri svojej investičnej činnosti musí pri tom chrániť objekty, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme národných kultúrnych pamiatok a sú vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky číslo: PÚ-08/576-21/4788/SUL zo dňa 30.06.2008. Musíme zabezpečiť nielen ochránenie kultúrnych pamiatok vyhlásených v danom území, ale tiež prostredie, s ktorým tvoria jednotu, kultúrno-historickú, urbanistickú, architektonickú, prírodnú a pod..

footer bg